คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is บุษราพร นาถมทอง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
บุษราพร นาถมทอง. (2558). ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon BussrapornNathomtong.pdf (2.02 MB)