คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is บุษราพร นาถมทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บุษราพร นาถมทอง. (2558). ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon BussrapornNathomtong.pdf (2.02 MB)