คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is บุษราพร นาถมทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บุษราพร นาถมทอง.  2558.  ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon BussrapornNathomtong.pdf (2.02 MB)