คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is ธนิสสา รามฤทธิ์  [Clear All Filters]
2557
ธนิสสา รามฤทธิ์.  2557.  นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon ThanissaRamrit.pdf (2.9 MB)