คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ธนิสสา รามฤทธิ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธนิสสา รามฤทธิ์.  2557.  นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ThanissaRamrit.pdf (2.9 MB)