คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ชำนาญ ทองมาก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ชำนาญ ทองมาก.  2558.  การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ChamnarnThongmark.pdf (3.51 MB)