คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ภัทราวุฒิ ฉวีวงค์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ภัทราวุฒิ ฉวีวงค์.  2558.  การใช้การทดลองเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon NutchiraWannasit.pdf (137.68 MB)