คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is รัชมัง วิริยะพันธ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รัชมัง วิริยะพันธ์. (2559). ความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon RuchmungWiriyapunt.pdf (10.05 MB)