คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is รัชมัง วิริยะพันธ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
รัชมัง วิริยะพันธ์. (2559). ความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon RuchmungWiriyapunt.pdf (10.05 MB)