คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธนาศรี ปั้นดี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนาศรี ปั้นดี.  2548.  การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanasri_Pun.pdf (12.89 MB)