การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Titleการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsธนาศรี ปั้นดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ธ253
Keywordsการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การออกแบบฐานข้อมูล, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ--การรับนักศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและำพัฒนาระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษผ่านอินเตอร์เน็ต และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศได้ตลอดเวลา โปรแกรมนี้พัฒนาโดยใช้ MySQL ร่วมกับภาษา PHP

Title Alternate Development of admission system via internet
Fulltext: