คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is กิตติยาพร ทองไทย  [Clear All Filters]
2559
กิตติยาพร ทองไทย.  2559.  การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ KittiyapornThongthai.pdf (15.44 MB)