คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ประพันธ์พงษ์ สมศิลา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praphanpong_Somsila.pdf (81.65 MB)