คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ประพันธ์พงษ์ สมศิลา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา.  2552.  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล