คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประพันธ์พงษ์ สมศิลา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา.  2552.  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล