คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประพันธ์พงษ์ สมศิลา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praphanpong_Somsila.pdf (81.65 MB)