คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ประพันธ์พงษ์ สมศิลา  [Clear All Filters]
2552
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา.  2552.  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Praphanpong_Somsila.pdf (81.65 MB)