คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สรญา ศาสตร์สูงเนิน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สรญา ศาสตร์สูงเนิน.  2546.  กิจกรรมการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ Soraya_Sas.pdf (3.18 MB)