คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is นพเมศฐ์ วุฒิศักดิ์สิริ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นพเมศฐ์ วุฒิศักดิ์สิริ.  2552.  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีของหน่วยงานท้องถิ่นระดับตำบล. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Noppamet_Wuttisaksiri.pdf (106 MB)