คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สมมิตร ดวงสมสา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สมมิตร ดวงสมสา.  2548.  การจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sommit_Daung.pdf (5.45 MB)