คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is สมมิตร ดวงสมสา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สมมิตร ดวงสมสา.  2548.  การจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sommit_Daung.pdf (5.45 MB)