คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ไชยพร เกตุแก้ว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ไชยพร เกตุแก้ว.  2552.  การหาปริมาณ และองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต จังหวัดยะลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม