การหาปริมาณ และองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต จังหวัดยะลา

Titleการหาปริมาณ และองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต จังหวัดยะลา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsไชยพร เกตุแก้ว
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ช865
Keywordsการกำจัดขยะ--การจัดการ--ยะลา, ขยะ--การควบคุม--การมีส่วนร่วมของประชาชน, ขยะ--การจัดการ--ยะลา
Abstract

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณขยะภายใน 10 ปี และองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต จังหวัดยะลา เนื่องจากในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขตมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบปัญหาในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนต้องการที่จะหาวิธีการรับมือกับปัญหาของขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนหาวิธีการการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต การศึกษาครั้งนี้ทำโดยการเก็บตัวอย่างขยะ จากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยสำคัญ ๆ จำนวน 4 แหล่งสำคัญ ๆ ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียน และสถานศึกษา สถานีอนามัย ชุมชนติดถนนสายหลัก และตัวอย่่างขยะจากตัวแทนชุมชนทั้งตำบล ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของขยะ ประกอบด้วยขยะรีไซเคิลมากที่สุด โดยมีค่าความชื้นอยู่ระหว่าง 15-30 เปอร์เซนต์ ความหนาแน่นปกติอยู่ระหว่าง 65-115 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่วนระหว่างคาร์บอน และไนโตรเจน (C/N Ratio) อยู่ที่ 21.795 อัตราการเกิดขยะแต่ละแหล่งอยู่ระหว่าง 0.2-0.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การประมาณปริมาณขยะในอนาคตอีก 10 ปี พบว่ามีปริมาณขยะเท่ากับ 975.62 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งถ้ามีการดำเนินการที่ดีสามารถจะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้เกือบทั้งหมด จากข้อมูลได้สามารถที่จะนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาดำเนินการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขตที่เหมาะสมต่อไป

Title Alternate Quantitative eastimation and composition solid waste in Keereekat Municipality Yala Province