คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เกียรติศักดิ์ น้อยพา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เกียรติศักดิ์ น้อยพา. (2552). การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kiattisak_Noipa.pdf (82.55 MB)