คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เกียรติศักดิ์ น้อยพา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เกียรติศักดิ์ น้อยพา.  2552.  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์