การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน

Titleการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเกียรติศักดิ์ น้อยพา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ก855
Keywordsทินไดออกไซด์, ทินไดออกไซด์--คุณสมบัติทางกายภาพ, ทินไดออกไซด์--คุณสมบัติทางเคมี
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีีทางความร้อน การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการดำเนินการทดลองในเตาท่อควอทซ์ โดยใช้ผงดีบุกบริสุทธิ์ ผงดีบุกผสมคาร์บอนที่เตรียมจากผงถ่านกะลา หรือ ผงแกรไฟท์เป็นสานตั้งต้น ในการเตรียมโครงสร้างนาโนภายใต้บรรยากาศที่แตกต่างกัน เช่น แก๊สไนโตรเจน แก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจน และไอน้ำ ที่อุณหภูมิระหว่าง 600 C ถึง 900 C เวลา 2 ถึง 4 ชั่วโมง โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์สังเคราะห์ขึ้นด้วยไอระเหยทางความร้อนของการเผาผงทินไดออกไซด์ และผงคาร์บอน ภายใต้บรรยากาศอาร์กอน ที่อุณหภูมิระหว่าง 700C ถึง 900 C ด้วยเวลาที่ต่างกัน ในช่วง 1 ถึง 4 ชั่วโมงในเตาสี่เหลี่ยมสุดท้ายโครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์เตรียมขึ้นได้โดยการเผาผงดีบุกบดผสมกับผงกำมะถันและผงแอมโมเนียมคลอไรด์ ในเตาอบภายใต้บรรยากาศอากาศปกติที่อุณหภูมิ 400 C เป็นเวลา 3 ถึง 6 ชั้วโมง และทำการศึกษาความเป็นโครงสร้างผลึกของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้โดยใช้เครื่อง XRD รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ทำการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณของสารประกอบโดยใช้เครื่อง XRF ผลของ XRD แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้มีโครงสร้างแบบ tetragonal ผลจาก SEM แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่สังเคราะห์ได้มีการตอบสนองต่อแก๊สแอลกอฮอล์

Title Alternate Synthesis of SnO2 nanostructures by thermal method