คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เกียรติศักดิ์ น้อยพา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เกียรติศักดิ์ น้อยพา. (2552). การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทินไดออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kiattisak_Noipa.pdf (82.55 MB)