คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อรรฆพจน์ พึ่งไชย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อรรฆพจน์ พึ่งไชย.  2551.  การออกแบบระบบการวัดผลิตภาพด้วยวิธีการฐานความรู้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยล้านนา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ