การออกแบบระบบการวัดผลิตภาพด้วยวิธีการฐานความรู้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยล้านนา

Titleการออกแบบระบบการวัดผลิตภาพด้วยวิธีการฐานความรู้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยล้านนา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอรรฆพจน์ พึ่งไชย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ343ก
Keywordsการวางแผนเชิงกลยุทธ์, ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ระบบฐานความรู้, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, ระบบวัดผลิตภาพ, สิ่งทอไทยล้านนา, อุตสาหกรรมสิ่งทอ--ไทย (ภาคเหนือ)
Abstract

การแข่งขันในโลกธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับระบบวัดผลิตภาพ เพื่อเฝ้าติดตามกระบวนการทำงานและประเมินความสำเร็จของธุรกิจ ในประเทศไทยมีงานศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าอยู่หลากหลายซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนชนบทเป็นจำนวนมาก สิ่งทอไทยล้านนาเป็นหนึ่งในหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมมีศักยภาพในการส่งออกสูง และได้รับการส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการออกแบบระบบการวัดผลิตภาพสำหรับธุรกิจสิ่งทอไทยล้านนาโดยใช้หลักการประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิด้วยการทำประชุมปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อย (Focus Group Workshop) ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยล้านนาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดในกลุ่มล้านนา กิจกาจเป้าหมาย คือ ธุรกิจที่เป็นทั้งผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาคือ (1) แผนภูมิการรวมกลุ่ม (Cluster Map) (2) แผนที่กลยุทธ์พร้อมบัญชีตัวชี้วัดผลิตภาพหลัก และ (3) โปรแกรมระบบการวัดผลิตภาพด้วยวิธีการฐานความรู้ (Knowledge-Based Approach) ที่เป็นสาขาหนึ่งของระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการจัดทำการพัฒนาธุรกิจสิ่งทอไทยล้านนาให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียง

Title Alternate A knowledge-based approach to performance measurement system design for Lanna Thai textile industry