คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อนวัช กาทอง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อนวัช กาทอง.  2551.  ระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต : กรณีศึกษาหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Anawat_Katong.pdf (14.95 MB)