คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is อธิพงศ์ สุริยา  [Clear All Filters]
2549
อธิพงศ์ สุริยา. (2549). ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Atipong_Sur.pdf (61.11 MB)