คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อธิพงศ์ สุริยา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อธิพงศ์ สุริยา. (2549). ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Atipong_Sur.pdf (61.11 MB)