คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์.  2551.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่โดยใช้วัสดุทดแทน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ