การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่โดยใช้วัสดุทดแทน

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่โดยใช้วัสดุทดแทน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ส847ก
Keywordsการสีข้าว, ข้าว--เครื่องจักรกล, ปริมาณสำรองหิน, หินบะซอลต์, หินอุตสาหกรรม, เครื่องสีข้าว, โรงบด, โรงย่อยหิน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทน ในปัจจุบันวัตถุดิบที่นำมาผสมทำลูกหันขัดข้าวเพื่อใช้ในการสีข้าว เป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตข้าวต่อเกษตรกรอย่างมาก จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีวัสดุทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดพบว่า ในปัจจุบันสภาพตลาดของลูกหินขัดข้าวมีการแข่งขันต่ำ ในขณะที่ปริมาณการผลิตตอบสนองของผู้ผลิตไม่เพียงพอ โดยมูลค่าตลาดรวมมีทั้งสิ้น 179,743,500 บาท โรงงานลูกหินขัดข้าวต้องการส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ดังนั้น จะมีส่วนแบ่งตลาด 53,923,050 บาท โดยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ใช้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวขนาดเล็ก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,855,000 บาท เงินทุนหมุนเวียน 1,361,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) โดยใช้อัตราส่วนลด 15% เท่ากับ 1,063,000 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 29% มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 5 เดือน จากการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่าโครงการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทนมีความน่าลงทุน

Title Alternate Feasibility study of the new-model rice polishing cylinder using alternative materials