คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิริยา พรมกอง  [Clear All Filters]
2551
PDF icon Wiriya_Pho.pdf (69.95 MB)
วิริยา พรมกอง. (2551). การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกหัวเรือย่น. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.