คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ปรีดา วุฒิสิริบูรณ์  [Clear All Filters]
2551
ปรีดา วุฒิสิริบูรณ์.  2551.  ธ.ก.ส -ภาษีรถ : ระบบสารสนเทศบริการรับชำระภาษีรถ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Preeda_Wuttisiribun.pdf (10.24 MB)