คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ประสาร ศรีวะสุทธิ์  [Clear All Filters]
2551
ประสาร ศรีวะสุทธิ์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)