คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is จักราพิชญ์ อัตโน  [Clear All Filters]
2552
จักราพิชญ์ อัตโน.  2552.  ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม