คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อะริเดช ผินโพธิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อะริเดช ผินโพธิ์.  2550.  การพัฒนาการสอนเรื่องโพรเจกไทล์โดยใช้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Aridet_Pinpo.pdf (6.37 MB)