คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จันจิรา จันทร์ประเสริฐ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จันจิรา จันทร์ประเสริฐ.  2550.  แบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)