คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is พรภิรมย์ กระแสจันทร์  [Clear All Filters]
2550
พรภิรมย์ กระแสจันทร์. (2550). โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpirom_Grasajun.pdf (63.73 MB)