คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is นาตยา ยวนยี  [Clear All Filters]
2550
นาตยา ยวนยี.  2550.  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)