เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม

monk_seetao

พระครูสีเทา ชยเสโน เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดศรีอุบลรัตนาราม (พ.ศ. 2433-2434) ผู้เป็นกรรมวาจาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

monk_ariyakavee

พระอริยกวีธัมมรักขิโต (อ่อน) อดีตเจ้าคณะใหญ่มลฑลอีสาน และเจ้าอาวาสวัดศรีทอง รูปที่ 3 (พ.ศ.2434-2446)

monk_prajak_ubonkun

พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดศรีทอง รูปที่ 5 (พ.ศ. 2452-2454)

monk_sadsanadilok

พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน ปธ.4) อดีตเจ้าคณะมณฑลร้อยเอ็ด – มลฑลอุดร และเจ้าอาวาสวัดศรีทอง รูปที่ 6 (พ.ศ. 2454-2484)

monk_vijittampanee

พระครูวิจิตรภาณี (เขโม เล็ง) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม รูปที่ 7 (พ.ศ. 2491-2414)

monk_ubondet_kanajarn

พระครูอุบลเดชคณาจารย์ (นิทเทสโก ต่วน ปธ.3) อดีตเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ และเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม รูปที่8 (2515-2517)

monk_tamtitiyan

พระธรรมฐิติญาณ (สุทธจิตโต สิงห์ ปธ.7) อดีตเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม รูปที่ 9 (พ.ศ.2517-2540)

monk_vinai_kosol

พระวินัยโกศล (พระมหาทองคู่ สุขวัฑฒโน ปธ.6) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวงอุบลราชธานี ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระราชาคณะ เมื่อ 5 ธันวาคม 2544