นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์

thong_in_01 thong_in

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับเจ้าศิริบังอร ณ จำปาศักดิ์

การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรชุดครูมัธยม
  • เนติบัณฑิตไทย

การรับราชการ

  • พ.ศ. 2477 ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต่อมาได้เลื่อนเป็นครูใหญ่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
  • พ.ศ. 2483 โอนไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งเลขานุการมณฑลนครราชสีมา ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าอุเทน แล้วลาออกมาสมัครผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงาน

  • ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในเขตอุบลราชธานี
  • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับคัดเลือกทุกสมัยที่ลงสมัคร สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเป็นที่ยอมรับของวงการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล
  • เป็นรัฐมนตรี 6 สมัย
  • ตั้งโรงเรียนศรีทองวิทยาและโรงเรียนวิไลวัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สำคัญของเมืองอุบลในอดีต

นายทองอินทร์  ภูริพัฒน์ ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2492