ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอภิชาติ สังข์ศรี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN อ252อ
Keywordsกองทุนหมู่บ้าน, กองทุนหมู่บ้าน--การบริหาร, สถาบันการเงิน
Abstract

การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้สำเร็จ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ในการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินชุมชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและการหาค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบแบบสอบถาม รวมทั้ง การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 15 คน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 88 คน รวม 103 คนของบ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอุปมัย (Analytic Inductions) และการวิเคราะห์กลุ่ทคำ (Typology)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชน มีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนในระดับมาก 2) การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในระดับมาก 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในระดับมาก 4)ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีปริสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บานในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในระดับมาก 5)การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 6) การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชนมีประสิทธิผลต่อกองทุนในการจัดตั้งเป็นสมาชิกการเงินชุมชนอยู่ในระดับน้อย

Title Alternate Effective factors in extablishing a village fund as a community financial institute in Ban Tamyae village, Moo 11, Tambon Muangsamsip, Amphoe Muangsamsip, Ubon Ratchathani