การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการแบ่งเซลล์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (7E)

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการแบ่งเซลล์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (7E)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsวีระพล ภาระเวช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ว846ก
Keywordsชีววิทยา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ชีววิทยา--กิจกรรมการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เซลล์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (7E) ในรายวิชาชีววิทยา 1 ว40241 เรื่อง การแบ่งเซลล์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยาบัลลังก์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45 คน การศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม การเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ทำการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ประเมินพฤติกรรมในการทำงานกลุ่มและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และเมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 2 กิจกรรมทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.22 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแบ่งเซลล์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการทำงานแบบกลุ่มและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Title Alternate The development of Mathayomsuksa IV students' achivement in biology I on the topic : cell division by 7E inquiry cycle teaching model