ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าร้านวารินรับซื้อของเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าร้านวารินรับซื้อของเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsจักรวาล ทรงวิชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF จ228
Keywordsการรับซื้อขายของเก่า, ธุรกิจ--การประมวลผล, ธุรกิจ--ฐานข้อมูล, ธุรกิจ--ฐานข้อมูล--อุบลราชธานี--อำเภอวารินชำราบ, ธุรกิจ--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ธุรกิจ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระบบงานข้อมูลสินค้าเดิมของร้านวารินรับซื้อของเก่า และ 2)ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าของร้านวารินรับซื้อของเก่า ที่สามารถสนับสนุนการจัดการข้อมูลและรายงานผลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่แสดงในลักษณะของ Use case diagram และ Activity Diagram และสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส ในการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลสินค้าของร้านวารินรับซื้อของเก่า ช่วยลดระยะเวลาการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลด้านค่าง ๆ ของร้าน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วยวิธี Black Box Testing โดยผู้ใช้งานได้ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 แสดงว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในร้านค้ารับซื้อของเก่ารายอื่น ๆ ได้

Title Alternate An information systems for recycled production data management of Warin recycle warehouse, Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani