การเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อของน้ำทิ้งโรงพยาบาลระหว่างสารประกอบคลอรีนและโอโซน

Titleการเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อของน้ำทิ้งโรงพยาบาลระหว่างสารประกอบคลอรีนและโอโซน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsยุทธศิลป์ กุลวงศ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ย365ก
Keywordsการฆ่าเชื้อ, น้ำทิ้งโรงพยาบาล, น้ำเสีย--การบำบัด, สารประกอบคลอรีนและโอโซน, โรงพยาบาล--การกำจัดของเสีย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อในน้ำทิ้งของโรงพยาบาลด้วยสารประกอบคลอรีนและโอโซน พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย สำหรับทั้งสองกรณี ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปริมาณ เวลาสัมผัส และค่าพีเอช โดยประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ คำนวณจากปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ก่อนและหลังการทดลอง จากผลการทดลองภายในห้องปฏิบัติการพบว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับปริมาณ เวลาสัมผัส และค่าพีเอชของสารประกอบคลอรีนได้แก่ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 30 นาที และ 7 ตามลำดับ ส่วนโอโซนมีค่า 48 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 40 นาที และ 7 ตามลำดับ โดยทั้งสองกรณีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งปริมาณทั้งโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งโรงพยาบาลที่กำหนด สำหรับสารประกอบคลอรีน และโอโซน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเท่ากับ 0.13 และ 0.02 บาทต่อลิตร ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในการใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลต่อไป

Title Alternate Comparison of hospital effluent disinfection between chlorinated compound and ozone
Fulltext: