ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

Titleปัจจัยคุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวราพร เนื่องโสม
Degreeบริหารธุรกิจบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ว316
Keywordsการบัญชี--โปรแกรมคอมพิเตอร์, คุณภาพการสอบบัญชี, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4--การบัญชี, โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชี
Abstract

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีมากขึ้น จำเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องนำโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชี ACL (Audit Command Language) มาใช้ในงานสอบบัญชีด้วยความซับซ้อนของโปรแกรม จึงส่งผลถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี 2)เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 3)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชี โดยการทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ทั้งหมด 7 จังหวัด จำนวน 88 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีมากกว่า 11 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้สอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความสมบูรณ์มากกว่าผู้สอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สอบบัญชีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง กล่าวคือ ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านประสบการณ์งานสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชี ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี พบว่า คุณลักษณะด้านความสามารถในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล
ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชี พบว่า โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอบบัญชีมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดยากต่อการเข้าใจ ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่คล่องตัว ขาดผู้สอบบัญชีที่ชำนาญเฉพาะด้านการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานผู้สิบบัญชีต้องทราบโครงสร้างของโปรแกรมระบบบัญชีที่สหกรณ์หน่วยรับตรวจใช้ถึงจะสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการสอบบัญชี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และควรมีการทบทวนความรู้อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและควรมีการทบทวนความรู้อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

Title Alternate Influences of the characteristics of audit command language software users on performances of audit works under the supervision of cooperative auditing office region 4
Fulltext: