การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ปฏิบัติการเรียนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ปฏิบัติการเรียนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsศุภาพิชญ์ กุลธิ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ศ662ก
Keywordsกรด--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), กรด--กิจกรรมการเรียนการสอน, กรด-เบส, ทักษะการแก้ปัญหา, ปฏิบัติการแบบสืบเสาะ, เคมี, เบส (เคมี)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เบส (เคมี)--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 กิจกรรม รวม 18 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 31 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-test analysis) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการแบบสิบเสาะทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (mean 26.14, SD 4.43) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.38, SD 5.54) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน (mean 18.45, SD 3.13) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 7.26, SD 2.30) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส อยู่ในระดับ ?มาก? (mean 4.10, SD 0.69)

Title Alternate Enhancing learning achevement and problem solving skills of acid-base using science inquiry-based laboratory for grade 11 students
Fulltext: