การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsสงัด จันดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ส148
Keywordsการเตรียมสารละลาย, ชุดกิจกรรม, วิทยาศาสตร์, สารละลาย (เคมี)--การศึกษาและการสอน, สารละลาย (เคมี)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), หน่วยความเข้มข้น, เคมี
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเพิ่มความเข้าใจทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาเคมีโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลายประกอบด้วยแบบฝึกการคำนวณคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการปฏิบัติจริง แบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติค่า t จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ความรู้เพิ่มขึ้นทางการเรียนเรื่องหน่วยความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 17.6 และสถิติค่า t=19.3 ซึ่งมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สำหรับแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

Title Alternate Using a series of learning activities about the concentration and preparation of the solution to enhance understanding for matthayom suksa 4 students
Fulltext: