การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสาร

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsพรพิมล จันทะบาล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC พ249ก
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน, ชุดกิจกรรมการสอน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), สสาร, สารและสมบัติของสาร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสอนเรื่องสารและสมบัติของสาร แผนการวิจัยที่ใช้ คือ การทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชุดกิจกรรมการสอน ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม ใช้เวลาสอน 13 ชั่วโมง ซึ่งทำการสุ่มแบบเจาะจง ผลการทดสอบด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p น้อยกว่า 0.05 นักเรียนส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังจากเรียนแบบสืบเสาะด้วยชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสารทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณ และพบว่าการเรียนแบบสืบเสาะด้วยชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสารช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการเรียนการสอนในแบบปกติ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสารอยู่ในระดับดี

Title Alternate Promoting grade 6 students' learning achievement of matters and their properties by using instructional through activity-based learning
Fulltext: