การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปและการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปและการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsณัฎฐิดา ปอแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ณ299ก
Keywordsการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ, วิทยาศาสตร์--แบบเรียนสำเร็จรูป--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), แบบเรียนสำเร็จรูป
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 17 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูปมีค่าความเชื่อมั่น 0.87 2) แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมาก การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษาพบว่า 1)บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.7/86.1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5

Title Alternate Developing science learning achievement in animal life of grade 6 students using programmed instruction and learning by doing
Fulltext: