ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Titleผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsเมธี วงศ์เสนา
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ม738ผ
Keywordsการทำงาน, คุณภาพชีวิตการทำงาน--อุบลราชธานี, บุคลากรทางการแพทย์--การทำงาน, บุคลากรโรงพยาบาล--การทำงาน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การโดยศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 209 ราย
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคม ลักษณะการบริหาร สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความสามารถ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว และความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานอยู่ในระดับมาก ส่วนรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศชายมีความผูกพันมากกว่าเพศหญิง บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็งมากกว่า 15 ปี มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มอื่น ความภาคภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคม ลักษณะการบริหาร รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การ

Title Alternate The effecting of quality of work life and organizational commitment of Ubon Ratchathani cancer hospital's employee
Fulltext: